کتابچه‌ “ژنئولوژی، دانش زن و زندگی” از سوی آکادمی ژنئولوژی منتشر شد.

ژنئولوژی مبارزه‌ای نظری و اجتماعی علیه نظام هیرارشیک، استثمار سرمایه‌داری و مردسالاری ریشه دوانده در فرهنگ است. ژنئولوژی در برابر نظام سرمایه‌داری که بر پایه‌ی ویرانی جامعه، گسست از حقیقت و ابژه‌انگاری زن و طبیعت توسعه یافته فلسفه و دانشی نو برای آینده‌ای جدید است. بنابراین یکی از اهداف ژنئولوژی به عنوان زن‌شناسی به اندازه تعریف صحیح مسائل اجتماعی ارائه‌ی روش‌های حل این مسائل است. در این کتابچه که از سوی آکادمی ژنئولوژی منتشر شده به چکیده‌ای از موضوعات مورد گفتگو در آکادمی ژنئولوژی پرداخته شده است.

  برای دریافت این کتابچه کلیک نمایید: ژنئولوژی دانش زن و زندگی

ممکن است شما دوست داشته باشید